Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2748755

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2019 r.
III SA/Wa 3017/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Konrad Aromiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M.B. (dalej: "Skarżąca") wniosła w niniejszej sprawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) września 2018 r. w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Zarządzeniem z dnia 7 stycznia 2019 r. Przewodnicząca Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wezwała Skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł.

W dniu 6 lutego 2019 r. Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt III SPP/Wa 72/19 Starszy Referendarz Sądowy odmówił przyznania prawa pomocy w we wnioskowanym zakresie. Od powyższego postanowienia Skarżąca wniosła sprzeciw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 r. utrzymał w mocy ww. postanowienie.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r., skierowano do Skarżącej wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wezwanie doręczono Skarżącej w dniu 12 sierpnia 2019 r.

Ze znajdującej się aktach sprawy notatki służbowej wynika, iż do 13 września 2019 r. Skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest skarga. Sąd, w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a., nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli należny wpis nie zostanie uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Sąd stwierdza, że skoro z akt sądowych sprawy wynika, iż wezwanie do wykonania zarządzenia do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zawierało prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie i zostało skutecznie doręczone Skarżącej, to należało przyjąć, że siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg następnego dnia po doręczeniu zarządzenia z dnia 7 stycznia 2019 r., tj. w dniu 13 sierpnia 2019 r. Termin ten upłynął zaś z dniem 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Skoro z dokumentów księgowych Sądu wynika, iż do dnia 13 września 2019 r. nie odnotowano wpływu wpisu, należało uznać, że Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego w wyznaczonym terminie. Skarga nie została zatem opłacona i podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.