Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897486

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
III SA/Wa 2987/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska.

Sędziowie WSA: Paweł Groński (spr.), Jerzy Płusa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2011 r. sprawy ze skargi D. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.