III SA/Wa 2899/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2681025

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Wa 2899/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Trochim-Tuchorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J.- S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) września 2018 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od maja do września 2013 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca J. J. - S. w niniejszej sprawie reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z (...) września 2018 r. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od maja do września 2013 r.

Z akt sprawy wynika, że ww. decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z (...) września 2018 r. została doręczona pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 2 października 2018 r. (zwrotne potwierdzenie doręczenia dołączone do zaskarżonej decyzji przy karcie 64 akt podatkowych).

Natomiast skarga na powyższą decyzję, skierowana do Sądu została złożona w urzędzie pocztowym w dniu 7 listopada 2018 r. (k. 11 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu jako wniesiona po terminie.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia zaskarżonego w sprawie rozstrzygnięcia.

W niniejszej sprawie termin ten został przekroczony. Z akt sprawy wynika bowiem, iż zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) września 2018 r. doręczono pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 2 października 2018 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał więc z dniem 2 listopada 2018 r. zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. (piątek). Skarga została natomiast nadana w placówce pocztowej w dniu 7 listopada 2018 r., a więc z uchybieniem terminu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi przyjmuje formę postanowienia i może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Uznając zatem, iż Skarżąca wniosła skargę po terminie, Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 2 oraz art. 58 § 3 oraz art. 53 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.