Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1582583

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
III SA/Wa 2882/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sędziowie WSA: Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca), Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2013 r. Nr (...) w przedmiocie: orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy od grudnia 2002 r. do marca 2004 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - B. K. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2013 r. w przedmiocie: orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2002 r. do marca 2004 r.

Jak wynika z motywów zaskarżonej decyzji Organ wskazał, że organ egzekucyjny zastosował skuteczny środek egzekucyjny, który jednak nie miał wpływu na przerwanie w myśl art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) - dalej "O.p." biegu terminu przedawnienia wynikającego z art. 118 § 2 O.p., jego zastosowanie nastąpiło bowiem zanim ów termin rozpoczął swój bieg. Organ podkreślił, że zobowiązanie, które wygasło na skutek zapłaty na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 O.p. nie może wygasnąć po raz drugi na skutek przedawnienia. Skoro zapłata powoduje wygaśnięcie zobowiązania, to po zapłacie termin przedawnienia już nie biegnie, a organ odwoławczy może wydać jedną z decyzji wymienionych w art. 233 § 1 i § 2 O.p., w tym także władny jest uchylić decyzję organu pierwszej instancji i określić podatek w prawidłowej kwocie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W rozpoznawanej sprawie występuje tego rodzaju zależność, bowiem postanowieniem z dnia 19 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 513/13, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: "Czy w świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. dopuszczalne jest w każdym czasie prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?"

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 3 marca 2014 r. sygn. akt II FPS 4/13 na podstawie art. 264 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze zagadnienie prawne przekazał do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby Finansowej.

Sąd zauważa, iż w niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżonej decyzji jest kwestia orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług, kwestie przedawnienia mają zatem kluczowe znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.

W ocenie Sądu przedstawione składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a następnie pełnemu składowi Izby Finansowej zagadnienie dotyczy zatem również niniejszej sprawy. Wykładnia przepisów dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Zaistniała zatem przesłanka zawieszenia postępowania, określona w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd postanowił zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w przedmiocie zagadnienia przedstawionego w powyższym postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.