Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874166

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2013 r.
III SA/Wa 2839/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2013 r. sprawy ze skargi G. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólnika za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. postanowił - podjąć zawieszone postępowanie sądowe - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.