III SA/Wa 283/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871018

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. III SA/Wa 283/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat (spr.), Waldemar Śledzik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie określenia, po wznowieniu postępowania, wysokości zobowiązania podatkowego oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie płatności zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.