Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 2747/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marcin Piłaszewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2013 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku dor. pod. P.W. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w sprawie ze skargi P. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2012 r. Nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości w podatku o towarów i usług za III kwartał 2007 r. oraz I i IV kwartał 2008 r. postanawia przyznać pełnomocnikowi stron skarżącej dor. pod. P.W. - 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej postępowania przed sądem I instancji, kwotę 23% podatku VAT w wysokości 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy); łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy)

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 12 czerwca 2013 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wskazała dor. pod. P. W. jako pełnomocnika z urzędu w sprawie III SA/Wa 2747/12 ze skargi P. D. na decyzję o odpowiedzialności osób trzecich

Z protokołu rozprawy z 30 lipca 2013 r. wynika, ze pełnomocnik stawił się na rozprawie, wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów i oświadczył, ze nie zostały one pokryte przez stronę.

Referendarz sądowy wskazuje, że wyznaczony doradca podatkowy ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - dalej jako u.p.p.s.a. Do czynności, o których mowa w tym przepisie, należą - m.in. - środki odwoławcze, czy sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jak też pomoc prawna świadczona do momentu wydania wyroku w I instancji.

Referendarz sądowy zauważa, że decyzja o przyznaniu pomocy prawnej oznacza, że Skarb Państwa przejmuje na siebie ciężar finansowy związany z wynagrodzeniem pełnomocnika z urzędu i że Sąd, jako dysponent środków publicznych, odpowiada za zasadność i legalność ich wydatkowania. Oznacza to uprawnienie i obowiązek referendarza sądowego ustalenia, czy pomoc prawna rzeczywiście została udzielona.

Należy przyznać wynagrodzenie dla ustanowionego doradcy podatkowego, kiedy strona nie jest w stanie ponieść kosztów działania doradcy podatkowego ustanowionego z urzędu, a pełnomocnik zwróci się do Sądu o zwrot kosztów postępowania sądowego i złoży oświadczenie o tym, że koszty zastępstwa procesowego nie zostały pokryte w całości, ani w części (§ 4 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu Dz. U. Nr 31, poz. 153)

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2, kwota wynagrodzenia doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna, wynosi - 240 zł. Sprawy z zakresu odpowiedzialności osób trzecich należy zaliczyć do tego rodzaju spraw, gdzie przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna.

Z analizy stanu faktycznego wynika, ze pełnomocnik brał udział w rozprawie przed Sądem Administracyjnym.

Biorąc pod uwagę wkład pracy pełnomocnika z urzędu, tj. reprezentowanie strony w postępowaniu przed sądem I instancji, koszty nieopłaconej pomocy prawnej należało ustalić - na obecnym etapie postępowania, kiedy nie odbyła się rozprawa przed NSA - z uwzględnieniem § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia na kwotę 240 zł. Z uwagi na treść § 2 ust. 3 stawkę kosztów nieopłaconej pomocy prawnej należało powiększyć o 23% podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze referendarz sądowy uznał, że na podstawie art. 250, art. 258 § 2 pkt 8, § 3 u.p.p.s.a., należało postanowić, jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.