Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585915

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2018 r.
III SA/Wa 2737/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 17 lipca 2017 r. Sąd oddalił skargę Skarżącego C. K. Na wniosek pełnomocnika z urzędu sporządzono uzasadnienie tego wyroku, które doręczono mu 30 października 2017 r. Przy piśmie z 16 listopada 2017 r. pełnomocnik przedłożył Sądowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wspomnianego wyroku. Przy piśmie z 22 listopada 2017 r. Sąd doręczył Skarżącemu odpis powyższej opinii i pouczył go, że w takim przypadku termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę biegnie od dnia doręczenia odpisu opinii. Pouczono go również o obowiązku sporządzenia tej skargi przez profesjonalnego pełnomocnika. Odpis tej opinii Skarżący otrzymał w dniu 12 grudnia 2017 r.

W swoich pismach z 27 i 30 listopada 2017 r. Skarżący poinformował, że jest niezadowolony z działań dotychczas wyznaczonego adwokata i wystąpił w związku z tym do Okręgowej Rady Adwokackiej w (...) o jego zmianę.

W dniu 22 stycznia 2018 r. wpłynęło do Sądu pismo Skarżącego, które zatytułował "skarga kasacyjna". Wskazał w nim, że zaskarża w całości wyrok Sądu z 17 lipca 2017 r., zarzucając mu naruszenie prawa procesowego i materialnego.

W piśmie z 5 kwietnia 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wniosek Skarżącego o zmianę pełnomocnika z urzędu nie został uwzględniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) dalej jako: "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalną, a także skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy - tak jak w niniejszej sprawie - pełnomocnik wyznaczony w ramach prawa pomocy nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, składa w Sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną przez siebie opinię w tym przedmiocie wraz z odpisem dla strony, dla której został ustanowiony. Sąd doręcza odpis opinii stronie, o czym stanowi art. 177 § 4 p.p.s.a. W takiej sytuacji trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę biegnie od dnia doręczenia odpisu opinii. Skarga ta - stosownie do art. 175 § 1 i § 3 p.p.s.a. - powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Może być ona również sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych, a w sprawach własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego.

W niniejszej sprawie Sąd doręczając Skarżącemu odpis opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej pouczył go o możliwości, terminie i trybie zaskarżenia wydanego w tej sprawie wyroku, w tym o obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej przez jeden z wymienionych wyżej podmiotów oraz skutkach jego niedopełnienia.

Tymczasem złożoną w tej sprawie skargę kasacyjną sporządził osobiście Skarżący, a nadto uczynił to po upływie wskazanego wyżej terminu. Z akt sprawy nie wynika natomiast, by był on adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Skarga kasacyjna podlega zatem odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a. Z tego względu za niecelowe Sąd uznał wzywanie Skarżącego do jej podpisania.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 175, art. 177 § 1 i § 4 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.