Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2604910

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2018 r.
III SA/Wa 2701/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi C. P. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - C.P. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z (...) stycznia 2018 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału III z 21 marca 2018 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca ww. wezwanie została skierowana na adres do korespondencji wskazany przez skarżącą w skardze i doręczona 30 kwietnia 2018 r. (k. 15 akt sądowych).

Po sprawdzeniu ewidencji księgowej WSA w Warszawie, dotyczącej opłat sądowych Sąd ustalił, że skarżąca do dnia 13 czerwca 2018 r. nie uiściła wymaganego wpisu.

Postanowieniem z 5 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę w niniejszej sprawie, z uwagi na brak uiszczenia należnego wpisu od skargi.

Od powyższego postanowienia Skarżąca pismem z 20 lipca 2018 r. wniosła zażalenie, wskazując, że uiściła wpis sądowy od skargi do sprawy III SA/Wa 676/18. Do zażalenia Skarżąca załączyła potwierdzenie przelewu z 30 marca 2018 r. na kwotę 100 zł z tytułem "Uiszczenie wpisu - III SA/Wa 675/18.

W związku z powyższym w dniu 5 września 2018 r. Sąd dokonał ponownego sprawdzenia ewidencji księgowej, ustalając, iż kwota 100 zł została zaksięgowana zgodnie ze wskazaniem skarżącej zamieszczonym w tytule przelewu do sprawy III SA/Wa 675/18, która została również zainicjowana jej skargą. Natomiast w niniejszej sprawie wpisu nie uiszczono (notatka służbowa - k. 41 akt sądowych). W związku z powyższym Sąd stwierdził, iż nie ma podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia w trybie art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.),

Postanowieniem z 25 października 2018 r., sygn. akt. II FZ 620/18 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązując Sąd do sprawdzenia, czy została uiszczona kwota 100 zł należna od skarżącej tytułem wpisu sądowego od skargi z 11 lutego 2018 r., złożonej w niniejszej sprawie.

W wykonaniu ww. wytycznych Sąd 4 grudnia 2018 r. ponownie sprawdził ewidencję opłat sądowych. W toku podjętych czynności ustalono, że skarżąca wniosła do Sądu dwie skargi z 11 lutego 2018 r., które zostały zarejestrowane odpowiednio pod sygn. akt III SA/Wa 675/18 oraz III SA/Wa 676/18. W obu sprawach Skarżącą wezwano do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Odrębne wezwania do uiszczenia wpisu do każdej ze spraw zostały doręczone Skarżącej 30 kwietnia 2018 r. W odpowiedzi na powyższe wezwania dokonano wyłącznie jednej wpłaty w wysokości 100 zł, która została zaksięgowana zgodnie ze wskazaniem w tytule przelewu z 30 marca 2018 r. do sprawy III SA/Wa 675/18. (notatka służbowa - k. 53 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu, zawierające prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie, doręczono na wskazany w skardze adres do korespondencji 30 kwietnia 2018 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu rozpoczął zatem bieg 1 maja 2018 r. i upłynął z dniem 7 maja 2018 r. (poniedziałek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Pomimo prawidłowego pouczenia o sposobie i terminie uiszczenia wpisu oraz o skutkach niezastosowania się do wezwania, Skarżąca do dnia 13 czerwca 2018 r. wpisu nie uiściła.

W tym miejscu wskazać należy, iż w przypadku, gdy strona wnosi do sądu administracyjnego skargę na kilka rozstrzygnięć organu administracji publicznej, to stosownie do treści art. 57 § 3 p.p.s.a. przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg. W związku z powyższym skarga Skarżącej wniesiona na postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z (...) stycznia 2018 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, została rozdzielona na dwie skargi, których przedmiotem, było odpowiednio postanowienie organu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu (sygn. akt. III SA/Wa 675/18) oraz postanowienie organu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia (III SA/Wa 676/18). W związku z powyższym od obu skarg na zasadzie art. 230 § 1 p.p.s.a. należało uiścić wpis stały w kwocie 100 zł. W takim stanie rzeczy wpis uiszczony do sprawy III SA/Wa 675/18 w kwocie 100 zł mógł być przypisany wyłącznie do tej sprawy i nie mógł skutkować nadaniem biegu sprawie III SA/Wa 676/18, obecnie toczącej się pod nową sygnaturą IIII SA/Wa 2701/18.

W tym stanie rzeczy Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.