Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763293

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2015 r.
III SA/Wa 2634/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Marcin Piłaszewicz na posiedzeniu niejawnym w dniu 10./07/2014 r. po rozpoznaniu wniosku adw. A.S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w sprawie ze skargi M.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z (...) czerwca 2014 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu pobranej kwoty łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2007-2009. postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącego - dla adw. A.S. - kwotę 240,- zł (dwieście czterdzieści) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, kwotę 23% podatku VAT w wysokości 55,20,- zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy); łącznie kwotę 295,20,- zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy

Uzasadnienie faktyczne

Sąd ustanowił M. T., m.in., adwokata z urzędu.

Okręgowa Rada Adwokacka w W., pismem z 31/10/2015 r., do udzielenia pomocy prawnej skarżącej wyznaczyła adw. A.S.

Substytut pełnomocnika z urzędu zapoznał się 13/11/2014 r. z aktami sprawy, a pełnomocnik z urzędu stawił się na rozprawie 29/04/2015 r., gdzie podtrzymał skargę. Nadto, pełnomocnik z urzędu w piśmie z 24/04/2015 r. podtrzymał skargę i wniósł o przyznanie od Skarbu Państwa kosztów postępowania. Oświadczył, że koszty nie zostały uiszczone przez skarżącego ani w całości, ani w części. To samo oświadczył na rozprawie (por protokół rozprawy z 29/4/2015 r).

Referendarz sądowy wskazuje, że wyznaczony przez Sąd pełnomocnik ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - dalej jako u.p.p.s.a.). Do czynności, o których mowa w tym przepisie, należy - m.in. - udział w rozprawie, w innych czynnościach procesowych, sporządzanie pism procesowych czy zapoznanie się z aktami sprawy, co miało miejsce w sprawie.

O udzieleniu pomocy prawnej w sprawie referendarz sądowy wnioskuje z udziału w postępowaniu pełnomocnika z urzędu, co zostało wyrażone także w protokole z rozprawy oraz uwidocznione kwitami zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni. Wynika to też z pisma pełnomocnika z 24/4/2015 r.

Referendarz sądowy, pomimo podjętych działań poszukiwawczych, nie doszukał się żadnych oznak, by stronie nie została udzielona pomoc prawna. Tym samym uznał, że gwarancje dostępu strony do Sądu, znajdującej się w niekorzystnej sytuacji materialnej, zostały zachowane.

W sprawie nie występuje wartość przedmiotu zaskarżenia, ponieważ przed sądem jest rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia postępowania (brak przedmiotu, brak przymiotu strony). Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. o opłatach za czynności adwokackie oraz ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.), stawki minimalne wynoszą w "innych sprawach" - 240 zł. Podatek od towarów i usług należny od tej kwoty wynosi 55 zł i 20 groszy.

Dlatego, należało, na podstawie art. 250, art. 258 § 2 pkt 8, § 3 u.p.p.s.a., orzec, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.