Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 845652

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
III SA/Wa 2617/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz P. S.A. z siedzibą w W. kwotę 897 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 23 września 2010 r. Skarżąca - P. S.A. z siedzibą w W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) sierpnia 2010 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Pismem z 13 czerwca 2011 r. Skarżąca cofnęła przedmiotową skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Postępowanie sądowe należało umorzyć.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże, sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W sprawie niniejszej Sąd rozpoznając wniosek strony skarżącej o cofnięciu skargi nie stwierdził, aby wystąpiły przesłanki wyłączające skuteczne cofnięcie skargi, o których mowa w art. 60 p.p.s.a.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do treści art. 161 § 2 p.p.s.a. postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z treścią art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, zaś postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 oraz art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.