Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894601

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 marca 2011 r.
III SA/Wa 2597/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz.

Sędziowie WSA: Krystyna Kleiber (spr.), Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2011 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz określenia wysokości niepobranego w grudniu 2005 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.