Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006977

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2018 r.
III SA/Wa 2571/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Olesińska (spr.).

Sędziowie: WSA Matylda Arnold-Rogiewicz, del., SO Agnieszka Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Burmistrza N. z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.