Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903652

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 listopada 2011 r.
III SA/Wa 2566/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sędziowie WSA: Krystyna Kleiber, Maciej Kurasz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2011 r. sprawy ze skargi A. GmbH na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.