Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903125

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2011 r.
III SA/Wa 2540/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Kraus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.