Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763289

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
III SA/Wa 2513/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka masy upadłości G. sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N. (dawniej G. sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w N.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za styczeń 2011 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - Syndyk masy upadłości G. sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N. (dawniej G. sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w N.), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) czerwca 2014 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za styczeń 2011 r.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 968 zł, Skarżący zwrócił się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. referendarz sądowy WSA w Warszawie odmówił Skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. WSA w Warszawie, po rozpoznaniu sprzeciwu Skarżącego, odmówił przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. o sygn. akt II FZ 2110/14 Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu zażalenia Skarżącego na powyższe postanowienie WSA w Warszawie, oddalił zażalenie.

Na mocy zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 21 kwietnia 2015 r. Skarżącego wezwano do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 14 sierpnia 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 968 zł. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma, zawierającego powyższe wezwanie, wynika, że zostało ono doręczone Skarżącemu w dniu 27 kwietnia 2015 r. (karta nr 84 akt sądowych).

Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (karta nr 86 akt sądowych), sporządzonej według stanu na dzień 26 maja 2015 r. wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty wpisu sądowego od skargi do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi.

W myśl art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest skarga. Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli należny wpis nie zostanie uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu zgodnie z do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z akt sądowych sprawy wynika bezspornie, iż wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącej Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, zawierało prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie i zostało ono skutecznie doręczone Skarżącemu w dniu 27 kwietnia 2015 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg następnego dnia po doręczeniu wezwania, tj. w dniu 28 kwietnia 2015 r. Termin ten upłynął z dniem 4 maja 2015 r. (poniedziałek) - zgodnie z zasadami obliczania terminów, przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Do dnia 4 maja 2015 r. Skarżący powinien uiścić wpis sądowy od skargi.

Skoro zatem z dokumentów księgowych Sądu wynika, że do dnia 26 maja 2015 r. nie odnotowano wpływu wpisu sądowego od skargi w niniejszej sprawie, to Skarżący nie uiścił go w wyznaczonym terminie. Skarga nie została więc opłacona i podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., Sąd postanowił o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.