Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1857176

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 października 2013 r.
III SA/Wa 2478/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sobocha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w sprawie ze skargi D. B. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego postanawia: odrzucić zażalenie skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r. odrzucające skargę kasacyjną skarżącego

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 15 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2478/12, w sprawie ze skargi D. B. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2012 r., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego, odrzucił skargę.

Postanowieniem z 5 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił sporządzoną osobiście skargę kasacyjną skarżącego.

Pismem z 26 września 2013 r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie z 5 września 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1)

przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

2)

wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3)

zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

4)

odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5)

sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

6)

oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7)

odrzucenie skargi kasacyjnej;

8)

odrzucenie zażalenia;

9)

zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10)

ukaranie grzywną.

Stosownie do treści art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio.

Z kolei przepis art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Jednocześnie, stosownie do uregulowań zawartych w art. 197 § 2 p.p.s.a., do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

W niniejszej sprawie skarżący, wniósł osobiście sporządzone i podpisane zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 września 2013 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej, nie dochowując tym samym wymogu określonego przepisem art. 194 § 4 p.p.s.a.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 178 p.p.s.a., odrzucił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.