Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897847

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011 r.
III SA/Wa 2343/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak (spr.).

Sędziowie WSA: Marek Kraus, Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2011 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.