Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802660

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 listopada 2017 r.
III SA/Wa 2298/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sędziowie WSA: Barbara Kołodziejczak-Osetek, Agnieszka Olesińska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy ze skargi M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i Wspólnicy S.K.A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.