III SA/Wa 227/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2987936

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2018 r. III SA/Wa 227/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2016 r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. postanawia podjąć postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.