Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548579

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 września 2018 r.
III SA/Wa 2235/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Lucyna Kaligowska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. postanawia

1)

zwolnić skarżącego od wpisu od skargi kasacyjnej ponad kwotę 500 zł;

2)

odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący k.z. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych. Powołał się na takie okoliczności jak: - osiąga wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie (...) zł, zaś żona zasiłek przedemerytalny w kwocie (...) zł - udziały w spółce zostały zajęte przez urząd skarbowy - posiada udział w wysokości 1/2 w samochodzie - z żoną pozostaje w rozdzielności majątkowej - miesięczne koszty utrzymania domu wynoszą 600 zł, zaś rata kredytu 1.050 zł.

W wykonaniu wezwania referendarza sądowego Skarżący przedstawił m.in. umowę najmu, zeznania podatkowe, zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciągi bankowe, decyzje ZUS, dokumenty obrazujące wydatki.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że Skarżącemu przyznano już prawo pomocy na wcześniejszym etapie postępowania. Na mocy postanowienia z 22 listopada 2017 r. zwolniono go mianowicie od wpisu od skargi ponad kwotę 1.000 zł (cały należny wpis wyniósł wówczas 2.214 zł). Uzasadniając zakres tego zwolnienia Sąd zwrócił uwagę na fakt posiadania przez Skarżącego i jego żonę stałych dochodów.

Referendarz sądowy rozpoznający obecny wniosek podziela wyrażony w powyższym postanowieniu pogląd, iż stały dochód małżonków pozwala Skarżącemu na częściowe partycypowanie w kosztach postępowania. Jedynym takim kosztem, do którego uiszczenia jest on aktualnie zobowiązany jest wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 1.107 zł.

Uwzględniając wysokość tego wpisu, zakres przyznanego wcześniej zwolnienia (połowa należnego wpisu sądowego), wysokość uzyskiwanych przez małżonków dochodów (Skarżący (...) zł brutto, jego żona świadczenie przedemerytalne (...) zł netto oraz czynsz najmu 100 zł) uznać należało, że przesłanki, będące warunkiem niezbędnym do zwolnienia od kosztów sądowych zostały spełnione w stopniu uzasadniającym przyznanie Skarżącemu prawa pomocy poprzez zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej ponad kwotę 500 zł.

W tej sytuacji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.