Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1857123

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2013 r.
III SA/Wa 2215/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia del. WSA Marek Kraus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w sprawie ze skargi R. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za maj, sierpień, wrzesień, październik i grudzień 2007 r. postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...)

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 31 lipca 2013 r. Skarżąca - R. sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lipca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...).

W przedmiotowej skardze Skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O.

Zdaniem Skarżącej nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w W. rodzi duże niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Podniosła, że wykonanie przedmiotowej decyzji może znacznie pogorszyć sytuacje finansową przedsiębiorstwa, gdyż wysokość określonego zobowiązania jest bardzo duża. W rezultacie wykonania decyzji Spółka mogłaby utracić możliwość prowadzenia działalności operacyjnej w takim zakresie jak ma to miejsce obecnie lub ogłosić upadłość. Stwierdziła, że nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, jakie skutki mogłoby wywołać wykonanie decyzji w przyszłości, ale biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, w jakiej się znalazła ryzyko wyrządzenia szkody i spowodowania skutków, których nie można będzie później odwrócić, jest bardzo duże.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie: "p.p.s.a."), Sąd może wstrzymać w drodze postanowienia wykonanie aktu organu administracji, jeżeli zaistnieją określone w tym przepisie warunki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zaznaczenia wymaga, że nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do wykonania i w związku z tym nie każdy wymaga wykonania. Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonych aktów administracyjnych dotyczy tych spośród nich, które takiemu wykonaniu podlegają, a zatem korzystają z przymiotu wykonalności. Podkreślić należy, iż przedmiotem wstrzymania na gruncie art. 61 § 3 p.p.s.a. mogą być tylko akty wydane lub podjęte we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach danej sprawy.

W rozpatrywanej sprawie Skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania nieostatecznej decyzji, wydanej przez organ pierwszej instancji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za maj, sierpień, wrzesień, październik i grudzień 2007 r. w sytuacji, gdy przedmiotem skargi jest postanowienie organu odwoławczego utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji.

W ocenie Sądu, skoro zaskarżone postanowienie dotyczy kwestii proceduralnych, nadania rygory natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej zaś decyzja organu pierwszej instancji odnosi się do kwestii materialnoprawnych, uznać należy, że są to dwie odrębne sprawy administracyjne. Nie zachodzi w takiej sytuacji tożsamość przedmiotowa spraw, dlatego też decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. nie można uznać za akt, wydany w granicach tej samej sprawy, co postanowienie organu odwoławczego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej, będące przedmiotem złożonej skargi.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym, nie można orzec o wstrzymaniu wykonania decyzji wymiarowej, wydanej przez organ pierwszej instancji. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. np. postanowienie NSA z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I FZ 403/11, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa. gov.pl).

Na marginesie Sąd wskazuje, iż instytucja nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej w pierwszej instancji ma na celu umożliwienie wykonania wynikającego z niej obowiązku podatkowego zanim zostanie wydana i doręczona podatnikowi decyzja organu odwoławczego, która stosownie do art. 128 Ordynacji podatkowej jest decyzją ostateczną. Z chwilą wydania decyzji przez organ odwoławczy ustają skutki prawne, jakie wiązały się z wydaniem postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Byt postanowienia o rygorze natychmiastowej wykonalności jest zatem zdeterminowany istnieniem w obrocie prawnym decyzji nieostatecznej, do której postanowienie to się odnosi (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 105/11, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 1007/10).

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.