III SA/Wa 2174/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112054

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r. III SA/Wa 2174/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Izabela Fiedorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. H. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2020 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe postanawia:

1) odrzucić skargę;

2) zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz A.H.

kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

A. H. (skarżący) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2020 r., w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z 16 listopada 2020 r., pismem z 24 listopada 2020 r. wezwano skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez wskazanie swojego numeru Pesel.

Ponadto na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 23 listopada 2020 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł. W wezwaniu pouczono, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwania zostały skutecznie doręczone Skarżącemu w dniu 30 listopada 2020 r.

W dniu 10 grudnia 2020 r. wpłynęło do Sądu pismo Skarżącego z dnia 7 grudnia 2020 r., w którym wskazał nr PESEL.

Z ewidencji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącej opłat sądowych wynika, że Skarżący uiścił wymagany wpis od skargi w dniu 9 grudnia 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: "p.p.s.a."), pismo strony jeżeli jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, jeżeli jest obowiązana do jego posiadania albo posiada go, nie mając takiego obowiązku.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, wzywa się o jego uzupełnienie w terminie siedmiu dni (art. 49 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Ponadto zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Do pism takich należy skarga i jeśli wnoszący skargę nie uiścił należnego wpisu, wzywa się go do jego uiszczenia.

W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wcześniej wskazano, wezwania do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostały doręczone Skarżącemu w dniu 30 listopada 2020 r. W związku z powyższym termin do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi upływał z dniem 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek).

W niniejszej sprawie Skarżący pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 8 grudnia 2020 r. wprawdzie uzupełnił braki formalne skargi w zakresie podania nr PESEL, jednak czynność ta została dokonana po upływie terminu, gdyż termin ten upływał w dniu 7 grudnia 2020 r.

Skarżący mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności w ustawowym terminie złożył dyspozycję przelewu na rachunek sądu w kwocie 500 zł w dniu 8 grudnia 2020 r. wpłata ta została zaksięgowana na rachunek sądu w dniu 9 grudnia 2020 r. W tej sytuacji Skarżący nie dopełnił wskazanych w wezwaniach czynności w wyznaczonym 7 dniowym terminie.

Wskazać należy, że uiszczenie wpisu po terminie jak również uzupełnienie braków formalnych skargi po terminie jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. postanowił jak w pkt 1 sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.