Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844565

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 lutego 2014 r.
III SA/Wa 2140/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sędziowie WSA: Dariusz Kurkiewicz (spr.), Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2014 r. sprawy ze skargi J. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.