Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999508

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2018 r.
III SA/Wa 214/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Przybysz.

Sędziowie WSA: Beata Sobocha (spr.), Waldemar Śledzik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi S. sp. z o.o. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.