Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890042

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 września 2012 r.
III SA/Wa 2096/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sędziowie WSA: Ewa Radziszewska-Krupa (spr.), Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2012 r. sprawy ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.