III SA/Wa 2079/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2564002

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2018 r. III SA/Wa 2079/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Lucyna Kaligowska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej postanawia zwolnić skarżącą od kosztów sądowych i ustanowić na jej rzecz adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca T. S. zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, wskazując, że jest osobą starszą, samotną, schorowaną, niepełnosprawną, żyjącą w skrajnej nędzy, utrzymującą się z niskiej renty rolniczej. Podkreśliła, że nie stać jej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy opału. Skarżąca opisała warunki w jakich zamieszkuje. Do majątku zaliczyła udział we współwłasności domu oraz gospodarstwa rolnego. Skarżąca przedstawiła strukturę wydatków, wśród których wymieniła m.in. koszty leczenia, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, spłatę pożyczki i zakup środków czystości. Przedłożyła wyciągi bankowe i zaświadczenie lekarskie.

Uzasadnienie prawne

Uwzględniając powyższe zważono, co następuje:

Skarżąca ubiega się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie oraz ustanowienie pełnomocnika. Dla pozytywnego w tej kwestii rozstrzygnięcia konieczne jest spełnienie przesłanki, o jakiej mowa w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.". Zgodnie z tym przepisem Sąd przyznaje prawo pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Okoliczności podane we wniosku, potwierdzone nadesłanymi dokumentami uzasadniają stwierdzenie, że taka właśnie sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie.

Z akt sprawy wynika bowiem, że Skarżąca pobiera rentę rolniczą w wysokości (...) zł. Innych źródeł utrzymania nie wykazała. Kwota ta pozwala na zaspokojenie tylko podstawowych potrzeb życiowych typu koszty leczenia, spłata pożyczki, zakup środków czystości, opłaty za: gaz, energię elektryczną, wodę, telefon.

Z powyższego wynika więc, że sytuacja Skarżącej jest tego rodzaju, iż nie ma ona dostatecznych środków na prowadzenie sprawy przed Sądem (sam tylko wpis od skargi wynosi 500 zł). Tym samym zasadne jest zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie na jej rzecz adwokata. W tym stanie rzeczy na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.