III SA/Wa 1987/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568855

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2018 r. III SA/Wa 1987/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Honorata Łopianowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 czerwca 2018 r. znak 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zasądzić od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz B. S.A. z siedzibą w W., tytułem zwrotu kosztów postępowania, kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - B. S.A. z siedzibą w W., wniosła skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 czerwca 2018 r. Uiściła zarazem wpis od skargi w wysokości 200 zł.

Zmianą interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2018 r. wydaną w wyniku uwzględnienia skargi w całości, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko skarżącej za prawidłowe.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że ww. interpretację indywidualną z 2 sierpnia 2018 r. doręczono Skarżącej 7 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania, co też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uczynił wydając indywidualną interpretację z 2 sierpnia 2018 r. Z chwilą jej doręczenia Skarżącej przestał więc istnieć przedmiot skargi, jakim była interpretacja z 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powyższego przepisu należy bez wątpienia uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (tzw. autokontrola). Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu lub czynności, co czyni zbędnym dalsze procedowanie w sprawie. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

Wobec powyższego postępowanie sądowe w niniejszej sprawie jako bezprzedmiotowe należało umorzyć zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., o czym postanowiono w pkt 1 sentencji.

Uwzględnienie skargi przez organ zasadnym czyni też orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania. Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 p.p.s.a., zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie na koszty postępowania składa się wpis od skargi uiszczony w kwocie 200 zł. Działając na podstawie art. 201 § 1 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł o kosztach, jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.