Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 września 2005 r.
III SA/Wa 1982/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Hanna Kamińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA - Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Ministra Finansów z (...) kwietnia 2005 r., (...) w przedmiocie - odmowy wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie podatku akcyzowego postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z 17 sierpnia 2005 r. wezwał skarżącego do usunięcia braków skargi (podpisania skargi oraz wskazania daty i numeru zaskarżonego aktu), w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu (...) sierpnia 2005 r., lecz do(...) września 2005 r. A. P. nie usunął wymienionych braków skargi.

Skoro pomimo stosownego pouczenia skarżący nie usunął w wyznaczonym terminie wyżej wymienionych braków skargi, to na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.