Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 października 2005 r.
III SA/Wa 1976/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Hanna Kamińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA - Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na działalność Ministra Finansów w przedmiocie - rażącego naruszenia prawa przez Ministra Finansów postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z 26 sierpnia 2005 r. wezwał stronę skarżącą do usunięcia braków skargi przez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego, nadesłanie odpisu skargi oraz uiszczenie wpisu sądowego od skargi - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi (przedstawicielowi) skarżącego 2 września 2005 r., lecz do 9 września 2005 r. nie zostały usunięte wskazane braki skargi.

Skoro pomimo stosownego pouczenia strona skarżąca nie usunęła w wyznaczonym terminie wymienionych braków skargi, to na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.