Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001846

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
III SA/Wa 1970/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kurasz (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Kołodziejczak-Osetek, Piotr Przybysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 11 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi L.P. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2017 r. nr (...) (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.