Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 października 2005 r.
III SA/Wa 1967/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dariusz Turek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. (...) Sp. z o.o. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) kwietnia 2005 r. Nr (...) w przedmiocie - skargi na czynności egzekucyjne - postanawia - Skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 czerwca 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga M. (...) Sp. z o.o. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) kwietnia 2005 r.

Zarządzeniem z dnia 5 sierpnia 2005 r. wezwano pełnomocnika skarżącej spółki, adwokata J. T. z Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego, z siedzibą w L, na ul. (...), do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo to pełnomocnik skarżącej odebrał w dniu 16 sierpnia 2005 r. W piśmie z dnia 22 sierpnia 2005 r. pełnomocnik skarżącej strony poinformował, że wpłata w wysokości 100 zł została uiszczona przez skarżącą przez dokonanie przelewu na konto WSA w Warszawie wskazane w wezwaniu.

W dniu 23 sierpnia 2005 r. upłynął termin do wykonania czynności. Wbrew twierdzeniu pełnomocnika skarżącej spółki z akt wynika, iż do dnia 13 września 2005 r. nie uiszczono należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 53 poz. 1270) zwanej dalej u.p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę jeżeli nie uzupełniono w terminie braków formalnych.

Na podstawie 220 § 3 u.p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 58 § 3 u.p.p.s.a. Sąd postanowił jak na wstępie.