Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2005 r.
III SA/Wa 1962/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) kwietnia 2005 r., Nr (...) w przedmiocie - odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ustalił (vide pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 listopada 2005 r.), że K. K. dnia 30 maja 2005 r. nadała w Urzędzie pocztowym G. skargę na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) kwietnia 2005 r., doręczoną stronie w dniu 25 kwietnia 2005 r.

Termin do złożenia skargi w niniejszej sprawie upływał w dniu 25 maja 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.p.s.a." - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 54 § 1 u.p.p.s.a. stanowi, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym, procesowym i prekluzyjnym. Niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd. Upływ tego terminu Sąd uwzględnia z urzędu. Termin jest zachowany wówczas, jeżeli skarga strony wniesiona zostanie przed jego upływem do organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Termin ten zachowany będzie również wówczas, gdy strona odda pismo w polskim urzędzie pocztowym, ale tylko wtedy, kiedy pismo złożone jest najpóźniej w ostatnim dniu terminu do godz. 24.00. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

W niniejszej sprawie strona nadała skargę w Urzędzie pocztowym w dniu 30 maja 2005 r. Skoro termin do złożenia skargi upływał w dniu 25 maja 2005 r., to należało uznać, że skarga K. K. złożona została po upływie ustawowego terminu. Sąd zobligowany jest zatem odrzucić skargę, wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.