III SA/Wa 196/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2472132

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2018 r. III SA/Wa 196/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Dębkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od września 2012 r. do września 2013 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R.Z. (dalej zwany "Skarżącym") wniósł w niniejszej sprawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od września 2012 r. do września 2013 r.

Przedmiotowa decyzja została doręczona Skarżącemu w dniu 2 grudnia 2017 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych - karta 647). W treści decyzji zawarto pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W.

Natomiast skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w P. w dniu 3 stycznia 2018 r. na adres Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. (dowód: stempel na kopercie - karta 40 akt sądowych).

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w W. wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na przekroczenie terminu do jej wniesienia, ewentualnie o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po upływie tego terminu Sąd odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego konieczne jest zatem zachowanie 30-dniowego terminu od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia administracyjnego zapadłego w sprawie oraz wniesienie skargi za pośrednictwem właściwego organu administracji.

W rozpoznanej sprawie zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. zawierała prawidłowe pouczenie o możliwości, terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Termin 30-dniowy do wniesienia skargi na decyzję doręczoną 2 grudnia 2017 r., rozpoczął bieg 3 grudnia 2017 r. (niedziela) i upłynął 2 stycznia 2018 r. (wtorek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 w zw. z art. 83 § 2 p.p.s.a.

Jak wskazano wyżej skarga została natomiast wniesiona 3 stycznia 2018 r., a zatem z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.