Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856996

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 października 2013 r.
III SA/Wa 1956/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Bożena Dziełak, Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 6 września 2011 r. B. T. (dalej "Skarżąca"), reprezentowana przez pełnomocnika adwokata A. L. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lipca 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 30 października 2013 r. adwokat A. L. poinformowała, że B. T. zmarła. W przedstawionym odpisie skróconym aktu zgonu, wskazano datę zgonu - (...) września 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności sądowej lub utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3. Stosownie do art. 124 § 3 p.p.s.a. nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Ponieważ w niniejszej sprawie nie zachodzi przesłanka wskazana w art. 124 § 3 p.p.s.a., Sąd na podstawie art. 131 w zw. z art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.