Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159919

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2011 r.
III SA/Wa 1956/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. Sp. z o.o. (poprzednia nazwa A. Sp. z o.o.) na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) maja 2011 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2007 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - O. sp. z o.o. (poprzednia nazwa: A. sp. z o.o.) złożyła skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z (...) maja 2011 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2007 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 11 lipca 2011 r. Skarżąca została wezwana do usunięcia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi, poprzez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osoby, która podpisała skargę, do reprezentacji spółki w dacie wniesienia skargi oraz dokumentu z którego wynikałoby następstwo prawne strony skarżącej względem spółki A. sp. z o.o. W wezwaniu wskazano, iż nieusunięcie powyższych braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Jednocześnie Skarżąca została wezwana - na podstawie zarządzenia z 12 lipca 2011 r. - do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 1.019 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały wysłane na adres Skarżącej wskazany w skardze.

Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na kopercie oraz potwierdzeniu odbioru przesyłki zawierającej ww. wezwania wynika, że z uwagi na nieobecność adresata ("Adresata nie zastałem"), 19 lipca 2011 r. przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, o czym umieszczono zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej. Przesyłkę powtórnie awizowano 27 lipca 2011 r. Ponieważ Skarżący przesyłki nie odebrał, zwrócono ją Sądowi.

Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu, sporządzonej według stanu na 9 listopada 2011 r. wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 65 § 1 i art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), Sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy, w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.

Stosownie natomiast do treści art. 73 § 1-3 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 p.p.s.a., pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia adresata w określony tam sposób wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni. W przypadku niepodjęcia pisma we wskazanym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zgodnie natomiast z § 4 art. 73 p.p.s.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, o którym mowa w § 1.

W sprawie niniejszej przesyłka zawierająca zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi była awizowana dwukrotnie. Skarżąca przesyłki nie odebrała, a zatem należało ją uznać za doręczoną z ostatnim dniem czternastodniowego terminu, liczonego od daty pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma w urzędzie pocztowym, tj. z dniem 2 sierpnia 2011 r.

W związku z powyższym termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi rozpoczął bieg 2 sierpnia 2011 r. i upłynął z dniem 9 sierpnia 2011 r. (wtorek). Wpis od skargi w sprawie niniejszej nie został uiszczony. Nie zostały również uzupełnione braki formalne skargi.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu, podlega odrzuceniu przez sąd. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.