Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 listopada 2005 r.
III SA/Wa 1948/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) kwietnia 2005 r., Nr (...) w przedmiocie - odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. nadała dnia 20 maja 2005 r. (taka data widnieje na kopercie) w Urzędzie pocztowym G. pismo kierując je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w S. na ul. (...). Pismo to zostało skarżącej zwrócone z adnotacją "brak dokładnego adresu, ZUS w S. nie mieści się przy ul. (...)". Z kolei w dniu 30 maja 2005 r. skarżąca nadała w Urzędzie pocztowym G. pismo kierując je na właściwy adres ZUS - ul. (...) w S.

Termin do złożenia skargi w niniejszej sprawie upływał w dniu 25 maja 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powoływanej dalej jako u.p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 54 § 1 u.p.p.s.a. stanowi, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym, procesowym i prekluzyjnym. Niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd. Upływ tego terminu sąd uwzględnia z urzędu. Termin jest zachowany wówczas, jeżeli skarga strony wniesiona zostanie przed jego upływem do organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Termin ten zachowany będzie również wówczas, gdy strona odda pismo w polskim urzędzie pocztowym, ale tylko wtedy kiedy pismo złożone jest najpóźniej w ostatnim dniu terminu do godz. 24.00. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

W niniejszej sprawie strona nadała skargę w Urzędzie pocztowym w dniu 30 maja 2005 r. Skoro termin do złożenia skargi upływał w dniu 25 maja 2005 r., to należało uznać, że skarga K. K. złożona została po upływie ustawowego terminu. Wprawdzie z akt sprawy wynika, że strona wysłała pismo do organu administracji publicznej mieszcząc się w terminie przewidzianym do złożenia skargi, jednak na kopercie wskazała błędny adres organu, skutkiem czego nastąpił zwrot pisma stronie przez pocztę. Zaznaczyć należy, że fakt uprzedniego nadania skargi z jednoczesnym błędnym wskazaniem adresu organu nie może mieć wpływu na niniejsze orzeczenie. Dla sądu wiążąca bowiem jest jedynie ta skarga, która została skutecznie przez stronę złożona. Sąd zobligowany jest zatem odrzucić skargę, wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.