Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 września 2005 r.
III SA/Wa 1932/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Chustecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2005 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka została wezwana do uzupełnienia braków skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi i złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do reprezentacji spółki. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie skarżąca otrzymał (...) sierpnia 2005 r. - i pomimo upływu zakreślonego siedmiodniowego terminu nie uzupełniła braków.

W tych warunkach Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił jak w sentencji.