Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2005 r.
III SA/Wa 1917/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2005 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nałożonego mandatu karnego kredytowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE:

Skarżąca E. S. pismem z dnia 2 czerwca 2005 r., wniosła skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia (...) maja 2005 r., Nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nałożonego mandatu karnego kredytowego, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody S z dnia (...) marca 2005 r., Nr (...).

Pismem z dnia 28 lipca 2005 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego oraz do nadesłania odpisu skargi, w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia. Jak wynika z akt sprawy, wezwanie to zostało skarżącej doręczone w dniu 2 sierpnia 2005 r.

Mimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Z tych względów, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz, 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.