Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 września 2005 r.
III SA/Wa 1916/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jarecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2005 r. nr (...) w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 maja 2005 r. B. S. wniosła skargę na powołaną na wstępie decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 28 lipca 2005 r. wezwał skarżącą do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, przez nadesłanie odpisu skargi oraz uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 4 sierpnia 2005 r.

Mimo upływu terminu wskazanego w wezwaniu skarżąca nie uiściła wpisu sądowego i nie nadesłała odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej powoływanej jako u.p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto Sąd wskazuje, iż zgodnie z art. 47 § 1 u.p.p.s.a., do każdego pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Przepis ten określa jeden z ogólnych wymogów formalnych pism wnoszonych do sądu. Zgodnie z art. 57 § 1 powołanej ustawy skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać elementy wymienione w punktach 1- 3 tego przepisu. Z tego względu należy uznać, że skarga powinna przede wszystkim spełniać ogólne wymogi zakreślone dla pism procesowych w przepisach art. 46 i 47 § 1 u.p.p.s.a. W rozpoznanej sprawie, wniesiona do sądu skarga nie zawierała jej odpisu, w związku z czym nie wypełniała jednego z warunków formalnych skargi, który wynika wprost z treści art. 47 § 1 w związku z art. 57 § 1 u.p.p.s.a.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 1 pkt 3 w zw. art. 58 § 3 powołanej ustawy postanowiono jak w sentencji.