Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2005 r.
III SA/Wa 1908/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dariusz Turek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. G.- S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie:zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

G. G. -S. skargą z dnia (...) lutego 2005 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie decyzji z dnia (...) grudnia 2004 r.Nr (...) wydanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie wniosła o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2005 r. odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Zarządzeniem z dnia (...) czerwca 2005 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu w kwocie 200 w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.Pismo to odebrała skarżąca (...) czerwca 2005 r. W dniu (...) czerwca 20005 r. upłynął termin do wykonania czynności.Z akt wynika,iż do dnia (...) lipca 2005 r. nieuiszczono należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Admininistracyjny zważył co następuje:

Na podstawie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 53 poz. 1270)zwanej dalej u.p.p.s.a.

Sąd odrzuca skargę jeżeli nie uzupełniono w terminie braków formalnych.

Na podstawie 220 par.3 u.p.p.s.a. sąd odrzuca skargę od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 58 par. 3 u.p.p.s.a. sąd postanowił jak na wstępie