Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
III SA/Wa 1907/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Asesor WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usługi w Zakresie Rehabilitacji Ruchowej i Fizykoterapii "(...)" w T. - D.B. i A.K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2004 r., Nr (...). w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadectw zdrowotnych postanawia: -odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 53 poz. 1270 ze zm. - dalej u.p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie. Na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., odrzuceniu przez sąd podlegają skarga, skarga kasacyjna, zażalenie, skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Dnia (...) maja 2005 r. Sąd wezwał stronę skarżącą, tj. NZOZ Usługi w Zakresie Rehabilitacji i Fizykoterapii "(...)" do uiszczenia należnego wpisu sądowego w wysokości (...) zł. Stronę pouczono, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie do uzupełnienia powyższego braku strona odebrała w dniu (...) czerwca 2005 r. - co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru. Zatem wskazany w wezwaniu siedmiodniowy termin upływał dnia (...) czerwca 2005 r.

Mimo pouczenia o skutkach nieuiszczenia wpisu, strona skarżąca nie dopełniła czynności wskazanych w wezwaniu Sądu.

W związku z powyższym na podstawie art. 58 § 3 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 u.p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.