Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2005 r.
III SA/Wa 19/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Nasierowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA - Grażyna Nasierowska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. (...) na decyzję Ministra Finansów z (...)października 2004 r., (...) w przedmiocie - odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z (...) stycznia 2005 r. wezwał skarżącego do uzupełnienia braków skargi, tj. uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Z adnotacji urzędu pocztowego dokonanej na potwierdzeniu odbioru tego wezwania wynika, że mimo dwukrotnej próby doręczenia pisma (powtórnie awizowanego (...) lutego 2005 r.), strona skarżąca nie podjęła tego pisma w terminie do(...) lutego 2005 r. W związku z powyższym Sąd stwierdza, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone (...) lutego 2005 r.

Z akt sprawy wynika natomiast, że do (...) lutego 2005 r. skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi.

Skoro nie uiszczono w wyznaczonym terminie należnego wpisu od skargi, to na podstawie art. art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.