Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 października 2005 r.
III SA/Wa 1888/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jarecka.

Sędziowie WSA: Jerzy Płusa, Asesor Alojzy Skrodzki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 października 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w W. z dnia (...) grudnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych postanawia

1)

umorzyć postępowanie,

2)

zwrócić skarżącemu połowę uiszczonego wpisu w kwocie 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 października 2005 r. Skarżący cofnął skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Mając powyższy stan prawny na uwadze, aby uznać za skuteczne cofnięcie skargi należało zbadać czy nie ma w sprawie negatywnych przesłanek uniemożliwiających skuteczne cofnięcie skargi.

W ocenie Sądu, cofnięcie skargi przez stronę nie zmierza do obejścia prawa ani też spowodowania utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności. W związku z tym należało uznać, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 oraz art. 232 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przesądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.