Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lutego 2006 r.
III SA/Wa 1885/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. R. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...)grudnia 2004 r. nr (...). w przedmiocie: odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 lutego 2005 r. E. R. złożyła skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2004 r., nr (...). Wnosząc skargę Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi. W konsekwencji Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono Skarżącej w dniu 15 września 2005 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Wyznaczony termin upłynął 22 września 2005 r., jednakże Skarżąca nie uiściła należnego wpisu.

W dniu 17 października 2005 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nadany w placówce pocztowej w dniu 13 października 2005 r. wniosek Skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.

Postanowieniem z dnia 26 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Skarżącej przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Powyższe postanowienie zostało doręczone Skarżącej w dniu 14 listopada 2005 r. i uprawomocniło się w dniu 22 listopada 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 późn. zm.), powoływanej dalej jako "u.p.p.s.a"., sąd odrzuca skargę, jeżeli mimo wezwania nie został od niej uiszczony wpis. Nadto istotne znaczenie w tej sytuacji ma art. 220 § 1 zdanie pierwsze u.p.p.s.a., w myśl którego Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono Skarżącej w dniu 15 września 2005 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Wyznaczony termin upłynął 22 września 2005 r., jednakże Skarżąca nie uiściła należnego wpisu.

W rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do dnia 19 października 2005 r. nie stwierdzono uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł do sprawy III SA/Wa 1885/05.

Postanowieniem z dnia 26 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Skarżącej przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi, które uprawomocniło się 22 listopada 2005 r.

W takiej sytuacji Sąd jest obowiązany - w oparciu o art. 220 § 3 u.p.p.s.a. - skargę tę odrzucić.

Z tych względów, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji.