Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
III SA/Wa 1883/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Spółdzielni Inwalidów (...) na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżona decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) grudnia 2004 r. została doręczona za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (...) stycznia 2005 r.

Powyższe wynika z pisma urzędu pocztowego z (...) czerwca 2005 r. oraz duplikatu zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji przesłanego do Sądu po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Spółdzielni Inwalidów (...) wniósł skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem poczty (...) lutego 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej powoływanej jako u.p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Sąd wskazuje, iż z duplikatu zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji oraz pisma urzędu pocztowego wynika, iż została ona doręczona (...) stycznia 2005 r. pełnomocnikowi panu M.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął (...) lutego 2005 r.

Z kolei strona skarżąca wniosła skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dopiero w dniu (...) lutego 2005 r., co potwierdza - data stempla pocztowego na kopercie, w której przesłana została skarga.

Z tych względów należało uznać, że złożona w sprawie skarga została wniesiona z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 u.p.p.s.a. w zw. z art. 53 § 1 u.p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.