Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
III SA/Wa 1881/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zespołu Opieki Zdrowotnej w O. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych postanawia

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2005 r. w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Pismem z dnia 21 czerwca 2005 r. Sąd wezwał Skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie J. G. do podpisania skargi i do działania w imieniu Skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie pismem z dnia 21 czerwca 2005 r. Sąd wezwał Skarżącego do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł w tym samym terminie i pod tym samym rygorem.

W dniu 4 lipca 2005 r. Skarżący wpłacił należny wpis, zaś w dniu 5 lipca 2005 r. przesłał listem poleconym odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej powoływanej jako p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu doręczono Skarżącemu w dniu 27 czerwca 2005 r. Zakreślony w wezwaniu siedmiodniowy termin upływał więc w dniu 4 lipca 2005 r. (poniedziałek).

Wprawdzie w tymże dniu Skarżący wpłacił należny wpis, jednakże do tego dnia nie nadesłał żądanego dokumentu. Uczynił to dopiero w dniu 5 lipca 2005 r. (data stempla pocztowego), a zatem z uchybieniem wyznaczonego przez Sąd terminu.

Z tej przyczyny Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił. O zwrocie wpisu orzeczono zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., który stanowi, iż Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom. Stosownie natomiast do art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Skargę tę organ przekazuje następnie sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (art. 54 § 2 p.p.s.a.).

Skoro zatem Sąd po przekazaniu skargi przez organ nie wysyła jej odpisu organowi, to warunek dokonania zwrotu całej kwoty wpisu, wynikający z treści art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., jakim jest przesłanie odpisu skargi, nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach regulujących postępowanie sądowoadministracyjne.