Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
III SA/Wa 188/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Nasierowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA - Grażyna Nasierowska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) listopada 2004 r., (...) w przedmiocie - odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z (...) lutego 2005 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu (...) lutego 2005 r., lecz do (...) lutego 2005 r. M. J. nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Skoro pomimo stosownego pouczenia nie uiszczono w wyznaczonym terminie należnego wpisu, to na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.