Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 listopada 2005 r.
III SA/Wa 1877/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. "Z." w K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych postanawia

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić stronie skarżącej kwotę 200,- zł (dwieście złotych, zero groszy) tytułem zwrotu wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Dwoma pismami z dnia 17 marca 2005 r. Skarżące N. "Z." w K. wezwane zostało do uiszczenia wpisu sądowego oraz do usunięcia braków formalnych skargi wniesionej na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie G. L. do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i podpisania skargi. Oba wezwania wskazywały siedmiodniowy termin na dopełnienie określonych w nim czynności, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania sądowe doręczone zostały na wskazany w skardze adres w dniu 21 marca 2005 r.

W dniu 23 marca 2005 r. został uiszczony należny wpis sądowy, a w dniu 29 marca 2005 r. (data stempla nadania na kopercie) nadesłano odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Nr (...) oraz odpis decyzji Wojewody P. z dnia (...) listopada 2004 r. o wpisie zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez ten organ. Z danych zawartych w nadesłanych dokumentych wynikało, że G. L. jest jedynym wspólnikiem i upoważnionym do reprezentacji Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa H. L." sp. z o.o. w S., a N. "Z." wpisane jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi (...) jako zakład utworzony przez "L." sp. z o.o. Jako kierownik zakładu wymieniony został A. D.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - dalej: "p.p.s.a." jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu przez sąd.

W sprawie niniejszej Sąd stwierdził, że brak jest dokumentu, który potwierdzałby upoważnienie G. L. do podpisania skargi. Jak wynika bowiem z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga wnoszona do sądu administracyjnego powinna w pierwszej kolejności czynić zadość wymaganiom ogólnym pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać szczególne elementy, wymienione w tym przepisie. Jednym z ogólnych wymogów formalnych pisma, wnoszonego przez stronę w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest, zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Stroną skarżącą jest niepubliczny zakład opieki zdrowotnej N. "Z.",a zatem, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 48 - ze zm.), wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Taki podmiot mieści się w ustawowym pojęciu "jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową", zawartym w art. 28 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi z kolei, że jednostki takie dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu, które - w myśl art. 29 p.p.s.a. - mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Brak takiego dokumentu skutkował przyjęciem, że skarga dotknięta jest brakiem formalnym uniemożliwiającym nadanie jej dalszego biegu.

Analizując nadesłane w odpowiedzi na wezwanie sądowe dokumenty Sąd stwierdził, że strona skarżąca braku formalnego skargi nie uzupełniła, ponieważ z ich treści nie wynikało umocowanie G. L. do podpisania skargi w imieniu N. "Z.". G. L. wymieniony został wyłącznie w Rubryce 7 Działu 1 oraz w Podrubryce 1 Rubryki 1 Działu 2 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nr (...) jako jedyny wspólnik i prezes zarządu Przedsiębiorstwa H. "L."

sp. z o.o. w S. Bez wątpienia zatem G. L. jest uprawniony do występowania w imieniu tej spółki. Jednakże N. "Z." jest podmiotem odrębnym od swojego organu założycielskiego. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczący spółki prawa handlowego nie jest zatem dokumentem potwierdzającym uprawnienie Grzegorza Lwa do podpisania przedmiotowej skargi, ani też do występowania przed sądem w sprawie skargą tą wszczętej. O istnieniu takiego uprawnienia nie świadczy również przedłożony odpis decyzji Wojewody P. z dnia (...) listopada 2004 r. o wpisie zmian w księdze rejestrowej nr (...). Wynika z niej bowiem, że jako kierownik zakładu w rejestrze figuruje inna osoba.

W rezultacie nadesłanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki, która podmiot skarżący utworzyła oraz odpisu decyzji o wpisie zmian do rejestru zakładów opieki zdrowotnej nie mogło być uznane za wykonanie wezwania sądowego z dnia 17 marca 2005 r.

W tej sytuacji Sąd stwierdził, że strona skarżąca, mimo wezwania, nie uzupełniła braku formalnego wniesionej skargi, tj. nie wykazała umocowania G. L. do podpisania skargi, a zatem wypełniona została przesłanka odrzucenia skargi, określona w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Mając na względzie powyższe i działając na podstawie art. 58 § 3 w zw. z § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.

O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 2 w zw. z § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.