Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431908

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 1875/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowe,

2)

zwrócić S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 20 czerwca 2013 r. Skarżąca - S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z (...) marca 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. Skargę tę Skarżąca cofnęła pismem z 12 lipca 2013 r., podając jako przyczynę wydanie (już po złożeniu skargi) nowej interpretacji indywidualnej zgodnej w pełni ze stanowiskiem Skarżącej.

W tej sytuacji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a."), wobec braku przesłanek do stwierdzenia, iż cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub mogłoby spowodować utrzymanie w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności, Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. Stosownie do tego przepisu sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. O zwrocie wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.